ellinika


 

 

ÁíÜìåóá óôéò äéáêïðÝò êáé ôéò îÝíåò ãëþóóåò õðÜñ÷åé … ç ÊÜëõìíïò!

 

Ðñüãñáììá «Êáëõøþ»

ÄéáêïðÝò êáé ìáèÞìáôá éôáëéêÞò, áããëéêÞò, åëëçíéêÞò êáé óåñâéêÞò ãëþóóáò  óôï íçóß ôçò Êáëýìíïõ

 

ÊÜðïéïé ôéò ïíïìÜæïõí Ýîõðíåò äéáêïðÝò, Üëëïé åíáëëáêôéêÝò. Áí äå ìéëÜôå áêüìç éôáëéêÜ, óåñâéêá, áããëéêÜ Þ èÝëåôå íá ôá âåëôéþóåôå, óßãïõñá èá ìÜèåôå íÝåò ëÝîåéò ãéá íá ôéò ÷áñáêôçñßóåôå!

ÊñõóôáëëÝíéá íåñÜ, åðéâëçôéêÜ âñá÷þäç âïõíÜ, ìáãåõôéêÜ ðåñéâüëéá, Üíèñùðïé «öùôåéíïß» êáé öéëüîåíïé, ðñùôüãíùñá ÷ñþìáôá êáé áñþìáôá, ðáñáäüóåéò, åíáëëáêôéêÝò äñáóôçñéüôçôåò (áíáññß÷çóç, êáôáäýóåéò, trekking). Áíáêáëýøôå ôïõò ìéêñïýò èçóáõñïýò ôçò Êáëýìíïõ!

 

                                                       

Ãéá üóïõò ï ôïõñéóìüò äåí åßíáé áðëþò ç «êáñô ðïóôÜë», áëëÜ Ýíá ôáîßäé ðñïò ôçí áõôïãíùóßá ìÝóù ôïõ ¢ëëïõ, èåìåëéþíåôáé óôçí ÊÜëõìíï ôï Ðñüãñáììá Êáëõøþ, ðñïÚüí óõíåñãáóßáò áíÜìåóá óôï ÖñïíôéóôÞñéï Öéëïëïãéêþí ìáèçìÜôùí êáé  ÉôáëéêÞò Ãëþóóáò ÐÑÉÓÌÁ (ÊÜëõìíïò) êáé ôï ÊÝíôñï ÎÝíùí Ãëùóóþí Leonardo Da Vinci (ÂåëéãñÜäé).

ÌáèÞìáôá éôáëéêÞò, áããëéêÞò, åëëçíéêÞò êáé óåñâéêÞò ãëþóóáò (2 þñåò / çìÝñá, 12 þñåò / åâäïìÜäá) ðëáéóéþíïõí äéáêïðÝò ìéáò, äýï, ôñéþí êáé ôåóóÜñùí åâäïìÜäùí ðáñÝ÷ïíôáò ôáõôü÷ñïíá ôç äõíáôüôçôá ãéá ìéá ðñþôç áëëÜ ïõóéáóôéêÞ ðñïóÝããéóç ôçò æùÞò ôïõ ôüðïõ!

                                    

 

 

 

Ðëçñïöïñßåò - ôéìÝò

Äåëôßï êñÜôçóçò

On line åããñáöÞ

Ôï ðñüãñáììá åßíáé åíåñãü êáè' üëç ôç äéÜñêåéá ôïõ Ýôïõò

 

Ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò

ÐÑÉÓÌÁ - Õðåýèõíïò: ÂáããÝëçò ÊÜóóïò  - url: www.sitemaker.gr/prisma e mail prisma1@klm.forthnet.gr  vagheliskassos@gmail.com  Ôçë. - Fax: +30 2243051326

Leonardo Da Vinci - Õðåýèõíç: Zorica Mladenovic - url www.stleonardo.co.yu e mail s.leonardo@verat.net Ôçë.-Fax: +381 11 2693197

 

Google

Homepage gratis da Beepworld
 
L'autore di questa pagina è responsabile per il contenuto in modo esclusivo!
Per contattarlo utilizza questo form!