Nuovo messaggio:
Nome:
e-Mail:
Home page:
Anti Spam:
  Inserisci nel campo
Messaggio:
Smileys: ::) :) ;) :D ?:( :( :o :8 :P :[ :X :* :-/
BB-Code: grassettocorsivosottolineato
Informazione sulla privacy Guestbook
Con ogni inserimento di una entrata o di un commento saranno salvate rilevanti dati come le azioni compiute, (possibilmente) nome da iscritto, data/ora e Indirizzo IP. Ciò serve per la sicurezza. Nel caso in cui il tuo testo violasse la legge in vigore Beepworld deve avere la possibilità di poter individuare l'identità di chi scrive. Spuntando la casella e usando il modello dichiari il tuo consenso.

1
(2 Tutti Messaggi)

#2   Maria11.08.2007 - 09:07
Åõ÷áñéóôþ üëïõò ôïõò óõíôåëåóôÝò ôïõ ðñïãñÜììáôïò Êáëõøþ ãéá ôçí åõêáéñßá ðïõ ìïõ Ýäùóáí íá âåëôéþóù ôá áããëéêÜ ìïõ ãíùñßæïíôáò ðáñÜëëçëá ôç ãïçôåõôéêÞ êáé ðáíÝìïñöç ÊÜëõìíï ìå ôéò áìÝôñçôåò êñõöÝò ïìïñöéÝò.
ÐÝñáóá áîÝ÷áóôåò óôéãìÝò êáé åëðßæù íá îáíáðÜù óýíôïìá.
Ìáñßá
ÉùÜííéíá

#1   paolaE-Mail08.06.2007 - 17:47
RAGA SIETE FANTASTICI, DAVVERO BEN ORGANIZZATI,VACANZE DA SOGNO GRAZIE RAGA!!!!

1
(2 Tutti Messaggi)

Sito web gratis da Beepworld
 
L'autore di questa pagina è responsabile per il contenuto in modo esclusivo!
Per contattarlo utilizza questo form!