Nuovo messaggio:
Nome:
e-Mail:
Home page:
Anti Spam:
  Inserisci nel campo
Messaggio:
Smileys: ::) :) ;) :D ?:( :( :o :8 :P :[ :X :* :-/
BB-Code: grassettocorsivosottolineato

1
(2 Tutti Messaggi)

#2   Maria11.08.2007 - 09:07
Åõ÷áñéóôþ üëïõò ôïõò óõíôåëåóôÝò ôïõ ðñïãñÜììáôïò Êáëõøþ ãéá ôçí åõêáéñßá ðïõ ìïõ Ýäùóáí íá âåëôéþóù ôá áããëéêÜ ìïõ ãíùñßæïíôáò ðáñÜëëçëá ôç ãïçôåõôéêÞ êáé ðáíÝìïñöç ÊÜëõìíï ìå ôéò áìÝôñçôåò êñõöÝò ïìïñöéÝò.
ÐÝñáóá áîÝ÷áóôåò óôéãìÝò êáé åëðßæù íá îáíáðÜù óýíôïìá.
Ìáñßá
ÉùÜííéíá

#1   paolaE-Mail08.06.2007 - 17:47
RAGA SIETE FANTASTICI, DAVVERO BEN ORGANIZZATI,VACANZE DA SOGNO GRAZIE RAGA!!!!

1
(2 Tutti Messaggi)

Sito web gratis da Beepworld
 
L'autore di questa pagina è responsabile per il contenuto in modo esclusivo!
Per contattarlo utilizza questo form!